bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

중국 국제 목공기계 및 가구제조 박람회 안내(광


From: koreana tours
Subject: 중국 국제 목공기계 및 가구제조 박람회 안내(광
Date: Wed, 27 Feb 2002 22:04:43 -0500

 =?EUC-KR?B?sO2x2yk=?=
To: "address@hidden" <address@hidden>
Sender: address@hidden <address@hidden>
Reply-To: "address@hidden" <address@hidden>
Organization: Koreana Messe Services
Date: Thu, 28 Feb 2002 12:07:09 +0900
X-Priority: 3

2002³â 3¿ù Áß±¹ ºÏ°æ¿¡¼­ °¡±¸,¸ñ°ø±â°è ¹Ú¶÷ȸ°¡ °³ÃÖ
µË´Ï´Ù.¸Å³â 1,000¸¸ ½Ö ÀÌ»óÀÌ »õ·Î¿î °¡Á¤À» ²Ù¹Ì°íÀÖ°í
ÃÖ±Ù 10³â°£ ¿¬Æò±Õ 30%¾¿ ±Þ¼ºÀå ÇÏ´Â Áß±¹ °¡±¸ ¹× ¸ñ°ø
½ÃÀåÀÇ À¯ÇüÀ» ÇÑ´«¿¡ º¸½Ç ¼ö ÀÖ´Â ¹Ú¶÷ȸ¿¡ ¿ù°£ °¡±¸Àú³Î
ÀÇ °ø½ÄÁöÁ¤»çÀÎ (ÁÖ)ÄÚ¸®¾Æ³ªÅõ¾î½º¿¡¼­ Âü°ü´ÜÀ» ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù.

¢º¹Ú¶÷ȸ ¾È³» - www.adsale.com.hk
 ¸íĪ:Áß±¹ ±¹Á¦ ¸ñ°ø±â°è & °¡±¸Á¦Á¶ Àü½Ãȸ
 ±â°£:2002³â 3¿ù 12ÀÏ(È­)-3¿ù 15ÀÏ(±Ý)
 Àå¼Ò:Áß±¹ ±¹Á¦ Àü¶÷ Áß½É
 ±Ô¸ð:±¹³»¿Ü 370¿© ¾÷ü Âü°¡/4¸¸¿©¸í Âü°ü

¢ºÂü°ü´Ü ÀÏÁ¤¾È³» (½Åû¸¶°¨ 3¿ù 4ÀÏÇÑ))
 ÀÏÁ¤:2002³â 3¿ù 12ÀÏ(È­) - 3¿ù 15ÀÏ(±Ý)-4ÀÏ°£
 ºñ¿ë: £Ü643,000 (¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ÀÌ¿ë)
 *À§°æºñ¿¡´Â Ç×°ø,ÇöÁöüÁ¦ºñµî ÀÏüÀÇ ºñ¿ëÀÌ Æ÷ÇԵǾúÀ½
 *Ç×°øÁ¼® ÇÑÁ¤À¸·Î 3¿ù 4ÀÏÁß ½Åû ¸¶°¨ ÇÕ´Ï´Ù.
 ½Åû¹æ¹ý:±âÇѳ» Âü°¡½Åû¼­ ¹× ½Åû±Ý ÀÔ±Ý
 (»ó¼¼ÀÏÁ¤Ç¥ ¹× ½Åû¼­´Â ¹®ÀǾ÷ü²² º°µµ ¼ÛºÎ)
 ½Åû¹®ÀÇ : (ÁÖ)ÄÚ¸®¾Æ³ªÅõ¾î½º T:736-4191 / ±èÇýÁ¤,À̽Âö
       (ÁÖ)¿ù°£°¡±¸Àú³Î T:389-0981 www.mfj.co.kr



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]