bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

邀请函


From: guest
Subject: 邀请函
Date: Tue, 28 May 2002 00:02:49 +0800

Õä¹ó½²×ùÑûÇ뺯 -
±§Ç¸´òÈÅÄú£¬µ«Ô¸ÄúÄÜ»¨Ò»·ÖÖÓµÄʱ¼äÔĶÁһϣ¬Ò²ÐíÒÔÏÂÄÚÈݶÔÄú»ò¹ó¹«Ë¾×÷Ó÷Ƿ²£¡¡ª¡ªÊÀ¼ÍÑô¹â£¬ÈÃÄúÿÌìÔÚ½ø²½£¡

Éî¶ÈÓªÏúÕ½ÂÔÓëʵÎñÓëÈ«¾°°¸Àý¸¨µ¼¿Î³Ì

ÁªºÏÖ÷°ì£º¹ãÖÝÊÀ¼ÍÑô¹â¹ËÎÊÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢±±¾©ºÍ¾ý´´ÒµÑо¿×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾
            http://www.21cnsun.com/ygzx.htm

¡ñÁìÏÎÖ÷½²--
¡¡¡¡¡ô°ü 
ÕþÏÈÉú£ºÉî¶ÈÓªÏúÕ½ÂÔÀíÂÛ´´Á¢Õߣ¬ÖйúÈËÃñ´óѧÉÌѧԺ½ÌÊÚ£¬ÁôÈÕ¾­¼Ãѧ²©Ê¿£¬ºÍ¾ý´´ÒµÑо¿×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾×Ü×Éѯʦ¡£ÖøÓС¶Õ½ÂÔÓªÏú¹ÜÀí¡·¡¢¡¶Êг¡ÓªÏú¡·µÈÖø×÷£¬¼æÈλªÎª¹«Ë¾¡¢TCL¼¯ÍÅ¡¢ÉϺ£µçÐÅ¡¢ÀÖ°ÙÊÏ¡¢ÆæÕýÒ©Òµ¡¢ÖÐÇàÂá¢Ë³öÎÅ©Òµ¡¢ÐÂÖлù¡¢ÕýºçËÇÁϵȹúÄÚÖªÃûÆóÒµ¸ß¼¶¹ÜÀí¹ËÎÊ¡£Ê®°ËÄêÒÔÉÏÆó¹Ü¹ËÎʾ­Ñ飬սÂÔ¡¢×éÖ¯¡¢ÓªÏú¡¢ÈËÁ¦×ÊÔ´ÈÚ»ã¹áͨ£¬±»Ðí¶àÆóÒµÓþΪÖйúµÚÒ»¹ËÎÊ¡£

¡¡¡¡¡ô³ÌÉÜɺÏÈÉú£º¸ß¼¶×Éѯʦ£¬¸ß¼¶Åàѵʦ£¬¹¤É̹ÜÀí˶ʿ¡£¾ßÓжàÄêÖйúÆóÒµµÄÓªÏú¹ÜÀí×Éѯ¾­Ñ飬¶Ô¹úÄÚÆóÒµ³É³¤ºÍÊг¡¾ºÕùÓÐÉî¿ÌÀí½â£¬ÏȺóΪÒûÁÏÑ̾ơ¢ÕÕÃ÷¡¢ËÇÁÏ¡¢ÌåÓýÓÃÆ·¡¢µçÔ´¡¢½¨²Ä¡¢Íæ¾ß¡¢Ò½ÁÆÆ÷²ÄµÈÐÐÒµÆóÒµ·þÎñ»ò×Éѯ£¬»ýÀÛÁ˷ḻµÄÐÐÒµ¾­ÑéºÍ×Éѯ¾­Ñé¡£

¡ñ¿Î³ÌÖ®ÖÐÐÄ˼Ïë--
¡¡¡¡ÆóÒµ´æÔÚµÄÀíÓɨD¨DÔÚ²úÒµ¼ÛÖµÁ´Öн¨Á¢²»¿ÉÌæ´úµÄ¾ºÕùµØλ£»
¡¡¡¡Ñ°ÕÒÆóÒµ¿É³ÖÐø·¢Õ¹µÄ¹Ø¼ü£»°ïÖú¾­ÏúÉÌÍؽ¨Ï¼ÒÍøÂ磻Ëø¶¨ÇþµÀ£¬¼Þ½Ó²úÆ·£»
¡¡¡¡ÍØÕ¹ÓªÏúÈËÔ±Ö°Òµ¿Õ¼ä¨D¨DʹҵÎñÔ±¡¢Àí»õÔ±³ÉΪÊг¡¹ÜÀíÔ±ºÍ¿Í»§¹ËÎÊ¡£

¡ñ¿Î³ÌÖ§³Ö8´ó°¸Àý-- 
¡¡¡¡Õ½ÂÔµÄÖƸߵã----Z¹«Ë¾Éî¶ÈÓªÏúÕûÌå˼·͸ÊÓ£»
¡¡¡¡ÎÞÖÐÉúÓÐ----HËÇÁϹ«Ë¾Éî¶ÈÓªÏú»ùÓÚ¹¦ÄÜÐÔÇþµÀ»ñÈ¡ÓÐЧ²îÒìÐÔ£» 
¡¡¡¡Á£Á£½ÔÐÁ¿à----Z¹«Ë¾Éî¶ÈÓªÏúÍÆÐÐÖеÄ"ɨ½Ö"Ðж¯ 
¡¡¡¡ÓÐÕ¿ÉÑ­----Z¹«Ë¾ÈçºÎÅàÑøÉî¶ÈÓªÏúÖ´ÐÐÁ¦£¿
¡¡¡¡¿ìÓã³ÔÂýÓã----TµçÆ÷¹«Ë¾ÒÔËٶȿ¹»÷¹æÄ£ 
¡¡¡¡¾ÆÏãÏï×ÓÉî----X¹«Ë¾ºìÆÏÌѾÆÔú¸ùÏï×ÓÖ®¾Ù
¡¡¡¡½õÄÒÃî¼Æ---- PµçÆ÷¹«Ë¾3¸öÇþµÀ¹ÜÀí˼¿¼¹¤¾ß 
¡¡¡¡ÕÆÎÕÖ®ÖÐ----X¹«Ë¾ÈçºÎÕÆ¿ØÖÕ¶Ë

¡ñÈÕ³ÌÓë°²ÅÅ¡ª¡ª

Ö÷ Ìâ ÑÐ ÌÖ Ö÷ Òª ÄÚ ÈÝ                     Ö÷½²ÈË     
ʱ ¼ä
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Ò»¡¢ÆóÒµÓªÏúÍøÂ罨ÉèÓë¹ÜÀí                   °ü Õþ    
6ÔÂ29ÈÕ
1¡¢Êг¡¾­¼ÃÒÔÀ´¹úÄÚÓªÏúµÄ·¢Õ¹Óë±äǨÉî²ã                  
9:00~17:30
2¡¢²»Í¬ÆóÒµµÄ²»Í¬ÓªÏúģʽµÄÓÅÁÓ·ÖÎö
¶þ¡¢°üÊÏÕ½ÂÔÓªÏúÖ®¡¡¡¡ÀíÂÛÓëϵͳ˼¿¼
1¡¢Ñ°ÇóϵͳЧÂʵÄÀ´Ô´
2¡¢Ñ¡ÔñÆóÒµµÄ¾­Óª·½Ê½
3¡¢Ñ¡ÔñÓªÏúÍøÂç×éÖ¯µÄģʽ 
4¡¢È·Á¢Éî¶ÈÓªÏúµÄģʽ 
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Èý¡¢Éî¶ÈÓªÏúµ¼ÈëÁ÷³Ì                      ³ÌÉÜɺ    
6ÔÂ30ÈÕ 
1¡¢µ¼ÈëÉî¶ÈÓªÏúģʽµÄÁ÷³Ì                         
9:00~17:30 
2¡¢Õ¹¿ªÇøÓòÊг¡µ÷²éÓëÑо¿ 
3¡¢Öƶ¨ÇøÓòÊг¡µÄ¾ºÕù²ßÂÔ 
4¡¢ÕûºÏÇøÓòÊг¡ÓªÏúÇþµÀÍøÂç
ËÄ¡¢Éî¶ÈÓªÏúµÄ¹ý³Ì¿ØÖÆ
1¡¢Ç¿»¯ÍøÂç¹ÜÀíÓëÖÕ¶Ëά»¤ 
2¡¢¼ÓÇ¿¿Í»§¹ËÎʶÓÎéµÄÈÕ³£¹ÜÀí 
3¡¢Î¬»¤ÓëÌáÉýÐÅÏ¢·´À¡Ìåϵ
4¡¢½¨Á¢¾ö²ßÓëÏìÓ¦»úÖÆ 
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¡ñ 
Êʺ϶ÔÏó£º×ܾ­Àí¡¢Êг¡ÓªÏú×ܾ­Àí¡¢´óÇøÊг¡¸ß¼¶ÓªÏú¾­Àí¡¢ÓªÏú²ß»®ÈËÔ±¡¢ÓªÏú×Éѯ¹ËÎÊ
¡ñ ²Î¼Ó·ÑÓãº2600Ôª /ÈË
¡ñ ÓÅ»ÝÌõ¿î£º6ÔÂ10ÈÕÇ°»ã¿îÖ»Ðè2200Ôª/ÈË£¬Í¬µ¥Î»ÈýÈËÒÔÉÏ2000Ôª/ÈË£»
¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 6ÔÂ18ÈÕÇ°»ã¿îÖ»Ðè2400Ôª/ÈË, ͬµ¥Î»ÈýÈËÒÔÉÏ2200Ôª/ÈË£»
¡ñ Áª ϵ ÈË£ºÕÔС½ã£¬ÕÅС½ã 
¡ñ ÉϿεص㣺¹ã¶«´óÏà 

     ¡¡  Éî¶ÈÓªÏúÕ½ÂÔÓëʵÎñÓëÈ«¾°°¸Àý¸¨µ¼¿Î³Ì±¨Ãû»ØÖ´±í         
No:0001
----------------------------------------------¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª----------------------------------
ÐÕ  Ãû:_________________________ Ö°  Îñ:____________________  ÐÔ 
±ð:____________

µ¥Î»Ãû³Æ: 
_______________________________________________________________________

E-mail: 
_________________________________________________________________________

ÏêϸµØÖ·:_______________________________________________________________________

ÓÊ ±à:_____________________µç »°£º_____________________________________________

´« Õæ:_______________________________ÊÖ»ú:______________________________________

¸¶¿î·½Ê½£º¡õ»ã¿î ¡õÏÖ½ð

ÊÇ·ñҪЭÖú°ìÀíסËÞ£¨·ÑÓÃ×ÔÀí£©£º¡õÊÇ ¡õ·ñ

ÇëÌîÍ×±¨Ãû»ØÖ´±íºóѸËÙ´«ÕæÖÁ£º020-38742433
»ò E-mail:address@hidden
ÍøÉϱ¨Ãû£ºhttp://www.21cnsun.com/wybm.htm
²éѯµç»°£º£¨020£©38742252¡¢38742253¡¢38742255¡¢38742458

Attachment: ӪӢmail.txt
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]