bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(o^`)o �Ϳ�~8��! o(`^o) �����п���/�ִϸ��̼�������ī, ����ī���� [����]


From: ī
Subject: (o^`)o Ϳ~8! o(`^o) п/ִϸ̼ī, ī []
Date: Wed, 19 Jun 2002 23:56:01 +0900

개인적으로 포토샾을 이골이 날만큼 많이 다뤘기 때문에 맵을 만들때의 어려움은 별로 없었습니다. 맵을 만드는것 보단 전체적인 분위기? 색감에 치중했던거 같습니다.
적당한 3d느낌은 개인적으로도 싫어하고 그렇다고 사진같은 느낌의 실사분위기도 별로 좋아하지 않기때문에...

� 濱� 사람

이  &n bsp;름 :

이메 일 :

� 립뺨� 사람

이  &n bsp;름 :

이메 일 :

 

수신거부 등록

수신거부 탈퇴=^.^= Photoshop 온라인강좌
=^.^= iIllustrator 온라인강좌
=^.^= Flash 온라인강좌
=^.^= Dreamweaver 온라인강좌
=^.^= Html 온라인강좌⊙.⊙ 3D Max Animation
⊙.⊙ 3D Max Modeling
⊙.⊙ MAYA
⊙.⊙ MAYA Modeling
⊙.⊙ MAYA Rendering
⊙.⊙ MAYA _expression_
⊙.⊙ MAYA Cloth
⊙.⊙ MAYA Plug-in

d


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]