bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: BTP (MÝTÝNGE DAVET)


From: dheerajmishra kumar mishra
Subject: Re: BTP (MÝTÝNGE DAVET)
Date: 30 Dec 2004 05:18:03 -0000

 

DEAR SIR,
          SEND ME IN ENGLISH.I M NOT ABLE TO UNDERSTAND THIS
IT WILL BE GREAT THANKS TO U
WITH REGD
DHEERAJ KUMAR MISHRA
INDIA

On Thu, 30 Dec 2004 BTP Baðýmsýz Türkiye Partisi wrote :
>Baðýmsýz Türkiye Partisi'nden mitinge davet
>
>"NE AB NE ABD TEK ÇÖZÜM BAÐIMSIZ TÜRKÝYE"
>
>Türkiye ucu açýk, tek taraflý ve ülkeyi teslim
>alacak "adý müzakere" kendisi
>"bir monolog ve dayatma" olan süreçle Avrupa
>Birliði’ne teslim ediliyor.  Adý
>üzerinde bir "süreç" olan Avrupa Birliði macerasý
>ile Türkiye elleri ayaklarý
>kelepçelenen bir ülke konumuna indirildi.
>
>Gümrük Birliði ile baþlayan 200 Milyar Dolarlýk
>zarar hanesine artýk siyasal
>kayýplarýmýzý ekleyeceðiz! Bundan böyle Türkiye,
>mesela, K. Irak'ta haklarýný
>savunamayacak! Kýbrýs'ta Rum-Yunan tezlerine
>aykýrý düþemeyecek! Çünkü
>Türkiye'nin dýþ politikasýný Ankara deðil, Brüksel
>belirleyecek! Oysa bu Avrupa
>Birliði ile Türkiye'nin çýkarlarý hiçbir þekilde
>uyuþmuyor. Bilakis 180 Derece
>farklý düzlemlerde bulunuyor.
>
>Peki, AKP iktidarý niçin Devleti tasfiye edecek,
>milleti bölecek AB yalanýna
>teslim oluyor? Ekonomik artýsýnýn olmayacaðýný
>Baþbakan'ýn bizzat ifade ettiði,
>80 yýl önce Kurtuluþ savaþý verdiðimiz ülkelere
>niçin milleti yem yapýyor?
>
> >> haberin devamý: www.btp.org.tr adresinde..
>
>Türk milletinin yüreðinin 2 0cak 2005'te saat
>12:00'de Ýstanbul Çaðlayan
>Meydaný'nda bu hassasiyetler için çarpacaðýna
>inanýyor, siz deðerli halkýmýzý
>"Ne AB, ABD tek çözüm Baðýmsýz Türkiye" Mitingine
>davet ediyoruz.
>
>
>--
>BAÐIMSIZ TÜRKÝYE PARTÝSÝ
>ÝSTANBUL ÝL BAÞKANLIÐI
>address@hidden
>
>_______________________________________________
>Bug-glibc mailing list
>address@hidden
>http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/bug-glibc
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]