bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: BTP (30-12-2004 basýn açýklamasý )


From: dheerajmishra kumar mishra
Subject: Re: BTP (30-12-2004 basýn açýklamasý )
Date: 31 Dec 2004 06:22:05 -0000

 
thanks for ur mail.but i request plz send me mail in english it will be great thanks to u.
dheeraj kumar mishra

On Fri, 31 Dec 2004 BTP Baðýmsýz Türkiye Partisi wrote :
>Millet her þeyin farkýnda
>
>BTP Genel Baþkan Yardýmcýsý Kepekçi, AKP’nin
>Türkiye adýna verdiði tavizler ve
>yaþanan tüm geliþmelerden milletin haberdar
>olduðunu söyledi.
>
>Baðýmsýz Türkiye Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý
>Ahmet Hamdi Kepekçi, AKP
>Hükümetinin Türkiye adýna, tam üyelik için verdiði
>tavizlerin cümle âlemin
>gözleri önünde cereyan ettiðini belirterek þöyle
>konuþtu: “Daha önce defaten
>ifade ettiðimiz gibi verilen tavizler millet olma,
>devlet olma vasfýmýzý
>elimizden alan ve bizi biz olmaktan çýkaran
>geliþmelerdir. Bu konuda AKP
>hükümetinin ayýkmasý, gittiði yanlýþ yoldan
>dönmesi için BTP olarak gayretin
>içerisindeyiz. Her platformda, yapýlan yanlýþlarý
>ifade ediyoruz. Yalnýzca
>yanlýþlarý ifade etmek deðil, ayný zamanda
>yapýlmasý gereken doðrularý ve çözüm
>yollarýný da gösteriyoruz.”
>
>“Yapýlanlar bütün çýplaklýðý ile anlatýldýðý
>zaman, milletimiz iþlenen
>cürümlerin, yapýlan yanlýþlarýn hemen karþýsýna
>geçmektedir” diyen Kepekçi þöyle
>devam etti: “Çünkü milletimiz baðýmsýzlýðý için,
>vatan topraklarý için daha dün
>Çanakkale’de yüz binlerce þehit vermiþtir. Bugün
>yaþayan millet fertleri, milli
>mücadele yýllarýnda þehit veya gazi olan ecdadýn
>torunlarýdýr. Yedi düvelin
>maksadýnýn ne olduðunu, kararttýðý gözüyle neler
>yapabileceðini çok iyi
>bilmektedir.”
>
>Üyeliðe deðil, bölünmeye
>
>Kepekçi üyelik görüþmeleri için þartlý müzakere
>tarihi alan Türkiye’nin, aslýnda
>tam üyeliðe deðil bölünmeye ve kimliðinden
>uzaklaþmaya bir adým daha
>yaklaþtýðýný vurgulayarak þöyle konuþtu:
>“Avrupa’nýn niyeti, artýk anlaþma
>maddelerine yansýmýþtýr. Milletimiz tarafýndan da
>ifade edilmeye baþlandýðý
>gibi, ‘AB Türk milletini deðil, Anadolu’yu
>istemektedir’. Avrupa,
>topraklarýmýzý, yeraltý zenginliklerimizi
>istemektedir; insanýmýzý köle yapmak,
>askeri gücümüzü kendi emelleri uðrunda kullanmak
>istemektedir.
>
>Ama ne yazýk ki, hükümet ve mütareke basýný,
>iþbirliði halinde, gerçekler
>üzerinde karartma politikasý uygulamaktadýr.
>AB’nin gerçek yüzü ifade
>edilmemekte, AKP hükümetinin verdiði tavizler
>ýsrarla saklanmaya
>çalýþýlmaktadýr. Ne yazýk ki, TBMM’deki muhalefet
>partisi olan CHP’nin de
>alternatif çözümü olmadýðý için hükümetin ekmeðine
>yað sürmektedir.
>Batý basýnýnda bile, Türkiye’nin AB’ye üye olarak
>alýnmayacaðý net olarak ifade
>edilmektedir. Avrupalý siyasiler, Türkiye’nin AB
>ile kimlik farkýnýn, medeniyet
>farkýnýn olduðunu AB’ye alýnmayacaðýný ifade
>etmektedir. Dünya ve özellikle
>Avrupa basýný ayný paralelde yayýnlar yapmakta,
>Türkiye’nin, Türk insanýnýn
>gururunu da incitecek karikatürler çizmektedir.
>Yine batý basýnýnda, AB- Türkiye
>iliþkileri  'Türkiye' ve 'Avrupa' adlý iki aþýðýn
>'aþk mektuplarý' ile tasvir
>edilmektedir. Artýk üyelik süreci aklýn-mantýðýn
>ölçülerinden uzak olarak
>platonik bir aþk mesabesinde görülmektedir. Avrupa
>hep isteyen taraf, Türkiye
>ise hep veren taraf durumundadýr. Artýk balayý
>dönemi de bitmiþtir. Gelinen
>noktada, AKP hükümeti Türkiye’nin elini kaptýrmýþ
>durumdadýr.”
>
>Mýzrak çuvala sýðmýyor
>
>‘Yok oluþ’ anlamýna gelen AB ile üyelik sürecinin
>sonlandýrýlmasý gerektiðini
>söyleyen Dr. Ahmet Hamdi KEPEKCÝ açýklamasýný
>þöyle bitirdi: “Bu süreçle
>kaybedilen zaman tamamen ülkemizin aleyhinedir.
>Hadiseler ve perde arkasý ne
>kadar saklanýrsa saklansýn mýzrak çuvala
>sýðmamaktadýr. Milletimiz geliþmelerden
>haberdar oldukça AKP, iktidarýný kaybetmektedir.
>‘Bu vatan bizimdir, bizim
>kalacaktýr’ inancýndaki insanýmýz ve bütün
>kuruluþlar bu gidiþat konusunda
>tavrýný ve duruþunu ortaya koymak zorundadýr; aksi
>halde yarýn geç olacaktýr.”
>
>
>--
>BAÐIMSIZ TÜRKÝYE PARTÝSÝ
>GENEL MERKEZÝ
>address@hidden
>
>_______________________________________________
>Bug-glibc mailing list
>address@hidden
>http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/bug-glibc
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]