bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Du lich Trung Hoa Huyen Bi voi gia Re bat ngo!


From: trinh van thuy
Subject: Du lich Trung Hoa Huyen Bi voi gia Re bat ngo!
Date: Sat, 1 Oct 2005 13:28:18 +0700

                                             

                                

                                                            Hµ néi – nam ninh – b¾c h¶i – hµ néi

 

 

 

KhuyÕn m¹i ®Æc biÖt

   126USD

                                                              Cöa khÈu Quèc tÕ H÷u NghÞ Quan

 

        ( Chu­¬ng tr×nh du lÞch khuyÕn m¹i ®Õn 31/10 b»ng CMTND )

 

ChØ víi 126 USD b¹n ®· cã mét chuyÕn du lÞch ®Çy hÊp dÉn ®Ó kh¸m ph¸ mét vïng biÓn xinh ®Ñp

“ Viªn ngäc Nam ch©u “ cña ®Êt n­íc Trung Hoa víi lÞch tr×nh 4 ngµy 3 ®ªm.

 

LÞch khëi hµnh:

ChuyÕn thø nhÊt:      16/10 ®Õn 19/10/2005

ChuyÕn thø hai  :      30/10 ®Õn 02/11/2005

Tiªu chuÈn         :

-          Kh¸ch s¹n 3 sao. ¡n 8 mãn + 1 canh.

-          Xe «t« m¸y l¹nh ®êi míi.

-          B¶o hiÓm bªn Trung Quèc 13.000USD

-          PhÝ th¨m c¸c ®iÓm ( cöa thø nhÊt )

-          H­íng dÉn viªn tiÕng ViÖt suèt tuyÕn.

-          Thñ tôc XNC hai n­uíc.

§Æc biÖt ­u tiªn gi¶m gi¸ cho:

-         5USD cho c¸c nhãm ®¨ng ký tõ 6 ®Õn 9 ng­uêi.

-         8USD cho c¸c nhãm ®¨ng ký tõ 10 ®Õn 15 ng­uêi.

 

H·y liªn hÖ ngay víi chóng t«i:

C«ng ty Du lÞch TOSECO TOURISM

Add: sè 86. ®­uêng B­uëi, Ba §×nh, Hµ Néi.

Tel: ( 04 ) 7663353 – 7665827    Fax: ( 04 ) 7665745

Email: address@hidden  

Web: http://www.toseco.tk

 

 

 

 

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]