bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thiet bi An ninh


From: CommanD IS Co., Ltd.
Subject: Thiet bi An ninh
Date: Mon, 3 Oct 2005 09:48:41 +0700

C«ng ty TNHH Gi¶i Ph¸p TH«ng Tin

Toµ nhµ command 28 B¹ch Mai,Hai Bµ Tr­ng,Hµ Néi

§T:04.8682872 * FAX:04.6272056 Email:address@hidden.vnn.vn

 

HÖ thèng chÊm c«ng b»ng thÎ th«ng minh

 

 

HÖ thèng ChÊm c«ng tù ®éng tõ chÊm c«ng, in b¸o c¸o ®Õn tÝnh l­¬ng cho nh©n viªn .

 

 

 

§Çu ®äc thÎ

th«ng minh

 

hÖ thèng Camera gi¸m  

Gi¶i ph¸p tèi ­u trong c«ng t¸c gi¸m s¸t, theo dâi, b¶o vÖ c¸c khu vùc quan träng.

 

 

 

 

Mµn h×nh gi¸m s¸t chuyªn dông

 

 

ThiÕt bÞ chia kªnh

 

ThiÕt bÞ chia vµ ghi  h×nh KTS

 

 

Camera th©n

 

 

Camera dome

Camera speed dome

Thµnh thËt xin lçi nÕu mail nµy lµm phiÒn Quý vÞ ./.

 

 

 

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]