bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chuong trinh khuyen mai tu cong ty Mai Hoang


From: Mai Hoang Co.,Ltd
Subject: Chuong trinh khuyen mai tu cong ty Mai Hoang
Date: Mon, 3 Oct 2005 10:53:40 -0700

Mai hoang informatics co., ltd http://www.maihoang.com.vn

 

KÝnh göi: quý kh¸ch hµng

Nh©n dÞp khai tr­¬ng n¨m häc míi, chóng t«i xin träng göi tíi quý kh¸ch hµng ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i khi mua m¸y tÝnh nh­ sau:

 

 Vµ b¹n cßn nhËn ®­îc rÊt nhiÒu ­u ®·i kh¸c. Xin vui lßng xem t¹i website: http://www.maihoang.com.vn hoÆc:

C¬ së 1

                  §Þa chØ            : 28 Quang Trung - Hoµn KiÕm - Hµ Néi

                  §iÖn tho¹i     : 04-9422223             Fax     : 04-9422285

C¬ së 2

                  §Þa chØ           : 12 T«n §øc Th¾ng - §èng §a - Hµ Néi

                  §iÖn tho¹i    : 04-7344333             Fax     : 04-7344332

C¬ së 3

                  §Þa chØ           : 61 §µo TÊn - §èng §a - Hµ Néi

                  §iÖn tho¹i    : 04-7664647             Fax     : 04-7664648

Attachment: BAO GIA PHU KIEN 01-10.xls
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]