bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

BOI DUONG NGHIEP VU HANH CHINH QUAN TRI VAN PHONG_UNESO-Y2000


From: UNESCO Y-2000
Subject: BOI DUONG NGHIEP VU HANH CHINH QUAN TRI VAN PHONG_UNESO-Y2000
Date: Wed, 12 Oct 2005 13:20:17 +0700

hiÖp héi unesco viÖt nam

trung t©m ®µo t¹o &

phæ biÕn kiÕn thøc unesco y-2000

 
 

 

 

 

 


 

 

KÝnh göi:                     «ng (bµ) gi¸m ®èc c¬ quan vµ doanh nghiÖp!

 

Tõ ®Çu n¨m 2005 ®Õn nay, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt võa ban hµnh h­­­­­uíng dÉn chi tiÕt thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt míi vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc cña c«ng t¸c  V¨n th­u­­, L­­uu tr÷ ( Th«ng tu­­­ sè 21/2005/TTLT-BNV nµy 01/02/2005), c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt míi vÒ thÓ thøc vµ kü thuËt tr×nh bµy v¨n b¶n ( Th«ng tu­­ liªn tÞch sè 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngµy 06/05/2005... Cïng víi NghÞ ®Þnh 110/2004/N§-CP vÒ c«ng t¸c v¨n thu­­­ vµ NghÞ ®Þnh 111/2004/N§-CP vÒ c«ng t¸c l­­­uu tr÷ ban hµnh th¸ng 04/2004 t¹o thµnh hÖ thèng c¸c quy ®Þnh ®iÒu chØnh ho¹t ®éng qu¶n trÞ hµnh chÝnh v¨n phßng trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ doanh nghiÖp.

§Ó n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý,  kü n¨ng lµm viÖc vµ cËp nhËt th«ng tin cho c¸n bé lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n phßng. Trung t©m §µo t¹o vµ Phæ biÕn kiÕn thøc UNESCO Y-2000 phèi hîp cïng víi Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia vµ Héi l­­­uu tr÷ Quèc gia tæ chøc kho¸ tËp huÊn t¹i Hµ Néi:

 

Môc ®Ých:

 • Gióp c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n phßng, v¨n thu­­­, tæng hîp, thu­­­ ký vµ trî lý t¹i c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ doanh nghiÖp n¾m b¾t vµ hiÓu râ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt vµ h×nh thøc biÓu ®¹t c¸c lo¹i h×nh v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan nhµ n­­­uíc vµ doanh nghiÖp.
 • N©ng cao kü n¨ng t¸c nghiÖp cña c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n phßng, v¨n th­­­u, tæng hîp, th­­­u ký vµ trî lý t¹i c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ doanh nghiÖp trong viªc xö lý th«ng tin vµ so¹n th¶o v¨n b¶n cña tõng ®¬n vÞ theo chuÈn Quèc gia.
 • ChuÈn ho¸ vµ hoµn thiÖn kü n¨ng so¹n th¶o c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh th­­­uêng xuyªn ¸p dông trong c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ doanh nghiÖp.

 

§èi t­­­uîng häc:

 • C¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n phßng, v¨n th­­­u, tæng hîp, thu­­­ ký vµ trî lý t¹i c¸c c¬ quan §¶ng, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­­­uíc, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, c¸c tæ chøc x· héi ®oµn thÓ, c¸c héi nghÒ nghiÖp vµ t¹i c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi.

 

Néi dung kho¸ tËp huÊn:

 

Båi d­­­uìng nghiÖp vô kü thuËt hµnh chÝnh qu¶n trÞ v¨n phßng

HÖ thèng c¸c v¨n b¶n míi h­­­uíng dÉn c«ng t¸c tæ chøc v¨n thu­­­ l­­­uu tr÷

Kü thuËt vµ thÓ thøc tr×nh bµy v¨n b¶n

 

Chuyªn ®Ò 1 (02 buæi)  – Qu¶n trÞ v¨n phßng vµ kü thuËt tæ chøc c«ng viÖc

1. Kh¸i niÖm vÒ v¨n phßng vµ nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña v¨n phßng

2. Kü thuËt tæ chøc c«ng viÖc

2.1 Tæ chøc lao ®éng khoa häc trong c¬ quan hµnh chÝnh. X©y dùng quy chÕ lµm viÖc cho v¨n phßng.

2.2 X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn chu­­­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch c«ng t¸c.

2.3 §¶m b¶o th«ng tin trong nghiÖp vô hµnh chÝnh. X©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ th«ng tin b¸o c¸o.

2.4 TiÕp kh¸ch vµ ®·i kh¸ch. Tæ chøc hîp lý chç lµm viÖc.

Gi¶ng viªn: Chñ nhiÖm Bé m«n kü thuËt hµnh chÝnh – Khoa v¨n b¶n vµ c«ng nghÖ hµnh chÝnh – Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia.

 

Chuyªn ®Ò 2: (02 buæi)  

1. C«ng t¸c v¨n thu­­­:

1.1  Kh¸i niÖm, ý nghÜa, yªu cÇu vµ tæ chøc c«ng t¸c v¨n thu­­­ trong c¬ quan, doanh nghiÖp.

1.2  C¸c kh©u nghiÖp vô chñ yÕu cña c«ng t¸c v¨n thu­­­

+ Tæ chøc vµ gi¶i quyÕt v¨n b¶n ®Õn, v¨n b¶n ®i, v¨n b¶n néi bé, v¨n b¶n mËt,.

+ Tr×nh tù qu¶n lý v¨n b¶n ®Õn, v¨n b¶n ®i. C¸c b­­­uíc cña quy tr×nh gi¶i quyÕt v¨n b¶n ®Õn, v¨n b¶n ®i

+ H­­­uíng dÉn qu¶n lý v¨n b¶n ®Õn, v¨n b¶n ®i theo NghÞ ®Þnh 110/2004/N§-CP

+ Qu¶n lÝ vµ sö dông con dÊu.

+ LËp hå s¬ hiÖn hµnh vµ giao nép tµi liÖu vµo l­­­u tr÷ cña c¬ quan, doanh nghiÖp.

+ Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ tæ chøc c«ng t¸c v¨n thu­­­.

2. NhËn thøc chung vÒ v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc.

 (Th«ng tu­­­ liªn tÞch sè 55/2005/TLLT-BNV-VPCP ngµy 06/5/2005 vÒ thÓ thøc vµ kü thuËt tr×nh bµy v¨n b¶n)

+ C¸c kh¸i niÖm vÒ v¨n b¶n.

+ ThÈm quyÒn ban hµnh vµ ph©n lo¹i v¨n b¶n.

+ Nguyªn t¾c vµ thñ tôc ban hµnh v¨n b¶n.

+ Nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ thÓ thøc v¨n b¶n.

+ Quy tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n, vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt míi vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n

+ Nh÷ng yªu cÇu vÒ h×nh thøc vµ néi dung cña v¨n b¶n qu¶n lý Nhµ nu­­­íc.

+ C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt míi vÒ thÈm quyÒn ký v¨n b¶n; C¸c quy ®Þnh vÒ b¶n sao v¨n b¶n

Gi¶ng viªnHäc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia

 

Chuyªn ®Ò 3: (03 buæi)   Kü n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n cô thÓ        

1. Kü n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n c¸ biÖt ( QuyÕt ®Þnh c¸ biÖt, chÞ thÞ c¸ biÖt )

2. Kü n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng th­­­uêng ( C¸c lo¹i c«ng v¨n: Tê tr×nh, b¸o c¸o, biªn b¶n, hîp ®ång, th­­­u tõ giao dÞch, th­­­ c«ng t¸c )

3. MÉu ho¸ mét sè v¨n b¶n th«ng dông.

4. Bµi tËp xö lý t×nh huèng

Gi¶ng viªnHäc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia

 

Chuyªn ®Ò 4: (01 buæi)  

 • C«ng t¸c l­­uu tr÷

- Tæng quan vÒ c«ng t¸c l­­­uu tr÷. Thu thËp, b¶o qu¶n, khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu l­­­uu tr÷.

- Tæ chøc c«ng t¸c l­­uu tr÷ vµ sö dông tµi liÖu l­­uu tr÷ cña c¬ quan, doanh nghiÖp (chØnh lý tµi liÖu, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi liÖu l­­uu tr÷. Tiªu huû tµi liÖu hÕt gi¸ trÞ, b¶o qu¶n tµi liÖu l­­­uu tr÷)

- C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt míi vÒ l­­uu tr÷ hå s¬, tµi liÖu cña c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp

- Quy ®Þnh vÒ néi dung viÖc lËp hå s¬ hiÖn hµnh vµ yªu cÇu ®èi víi hå s¬ ®­éc lËp.

- Quy ®Þnh vÒ giao nép tµi liÖu vµo l­­­uu tr÷  hiÖn hµnh cña c¬ quan, doanh nghiÖp (Tµi liÖu hµnh chÝnh, tµi liÖu nghiªn cøu khoa häc, øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ, tµi liÖu x©y dùng c¬ b¶n, tµi liÖu ¶nh, phim ®iÖn ¶nh, microphone, tµi liÖu ghi ©m, ghi h×nh, c¸c tµi liÖu kh¸c...). Thñ tôc giao nép.

- C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt míi vÒ nhiÖm vô cña v¨n th­­­ c¬ quan, doanh nghiÖp, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c«ng t¸c v¨n thu­­­.

 • H­­­uíng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 110/2004/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh sè 111/2004/N§-CP vÒ c«ng t¸c v¨n th­­­u, l­uu tr÷. H­­­uíng dÉn chi tiÕt thùc hiÖn Th«ng tu­­­ sè 21/2005/TT-BNV ngµy - 01/02/2005 vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc cña Tæ chøc V¨n thu­­­, L­­­uu tr÷ c¬ quan vµ Th«ng tu­­­ liªn tÞch sè 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngµy 06/5/2005 vÒ thÓ thøc vµ kü thuËt tr×nh bµy v¨n b¶n.

Giíi thiÖu phÇn mÒm c«ng t¸c v¨n thu­­­ (PhÇn mÒm cña Côc V¨n thu­­­ L­­­uu tr÷ Nhµ n­­íc).

Trao ®æi, th¶o luËn, gi¶i ®¸p th¾c m¾c.

Gi¶ng viªn Chñ tÞch héi l­­­uu tr÷ ViÖt Nam

 

 • Khai gi¶ng:                 Thø ba, ngµy 25/10/2005
 • Thêi l­­uîng häc:          08 buæi (04 ngµy)
 • Thêi gian häc:            S¸ng tõ 8h00’ – 11h30’ ; ChiÒu tõ 13h30’ – 17h00’.
 • Kinh phÝ:                    650.000®/ Hv/ Kho¸ (Gåm häc phÝ, tµi liÖu, kiÓm tra, chøng chØ, phôc vô gi÷a giê)
 • Chøng nhËn:              §­­uîc cÊp bëi HiÖp héi UNESCO ViÖt Nam.
 • §Þa ®iÓm liªn hÖ ®¨ng ký vµ lµm thñ tôc: §Ó c«ng t¸c tæ chøc líp häc ®­­îc triÓn khai chu ®¸o, KÝnh ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ vui lßng ®¨ng ký theo phiÕu ®¨ng ký hoÆc liªn hÖ trùc tiÕp víi Trung t©m trong thêi gian sím nhÊt, Ban tæ chøc sÏ göi thu­­­ mêi ®Õn tõng häc viªn kÌm theo th«ng b¸o chÝnh thøc vÒ thêi gian,®Þa ®iÓm líp båi d­­­uìng.

 

trung t©m ®µo t¹o & phæ biÕn kiÕn thøc unesco y-2000

§Þa chØ:           Sè 180 phè Quan Th¸nh – Ba §×nh – Hµ Néi.

§T:                 04-7198753 ; 04-7194642          Fax: 04-7198750           Hotline: 098.3348369

E-mail:            address@hidden

 

Xin göi tíi Quý C¬ quan, Doanh nghiÖp vµ c¸c §ång chÝ Häc viªn lêi chµo tr©n träng!

 

 

 

 

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]