bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SAHÝP ÇIKMAK GÖREVÝMÝZ


From: address@hidden
Subject: SAHÝP ÇIKMAK GÖREVÝMÝZ
Date: Fri, 2 Dec 2005 05:00:26 +0200

Medyanэn ve kamuoyunun gцzь цnьnde 27 Kasэm`da Swissotelde bir satэю 
gerзekleюti.

Cumhuriyet kurucumuz Mustafa Kemal Atatьrk’e ait belge, bilgi, dokьman ve 
eюyalarэ 
mьzayedede satэюa sunulmuюtur.Duyarlэlэk noktalarэnэ yitirmiю, skandallarэn 
olaрanlaюtэрэ, 
bir toplum olduрumuzu gцzler цnьne seren bu duruma yine de insani ve ьlkesini 
seven 
insanlar olarak dur demeyi vicdani ahlaki ve dьюьnsel olarak karюэ gelmeyi borз 
bildik.

Cumhuriyetin kurumlarэ, cumhuriyet kurucusunun eserlerine sahip зэkmazken, 
mezatlarda 
satэlэrken yьreрimizin acэdэрэnэ bir kez daha ifade etmek istedik.Ьlkemi 
pazarlarэm diyen 
tьccar zihniyetli Baюbakanэ,hьkьmeti,bakanlэklarэ ve  adэ Atatьrk ile baюlayan 
tьm kurumlarэn buradaki sessizliрini ve suз ortaklэрэnэ bozmak istiyoruz.

Tarihini parзa parзa satan bir ьlkenin onursuz insanэ olmamak iзin  
imzalarэmэzэ atэyoruz.
Baюta hьkьmet olmak ьzere, tьm kurumlarэ ve yurttaюlarэmэzэ, Atatьrk’e ait olan 
eюya, bilgi, 
dokьman ve belgelerin ьlkemize ve tьm cumhuriyet yurttaюlarэna ait olduрu 
gerзeрinin altэnэ 
bir kez daha зiziyoruz.Tarihimize ve hepimize ait olan bu deрerlerin kiюisel 
mьlkiyete geзemeyeceрini 
ifade ediyoruz.Tarihi eser kaзakзэlэрэ iзermesi bir yana tarihinin de parзa 
parзa satэlmasэ anlamэna
 gelen bu duruma son verilerek, satэlan bu eюyalarэn topluma kazandэrэlarak 
korunmasэnэ ve  
herkesin gцrebileceрi yerde  sergilenmesini istiyoruz.

Ulusal bir цnderin hiзbir цzel eюyasэ kiюiselleюtirilemez.

Saygэlarэmla
Erdoрan Aslanoрlu
www.yazarcizer.com
Genel Yayэn Yцnetmeni

www.yazarcizer.com sitesi olarak bu konuda baюta tьm yurttaюlarэmэz ve 
kuruluюlarэn 
duyarlэlэk gцstererek aюaрэdaki kurumlara e-posta atarak tepkilerini dile 
getirmelerini ve 
bu kampanyanэn takipзisi olmalarэnэ rica ediyoruz.

TBMM : address@hidden
Baюbakanlэk : address@hidden
Эзiюleri Bakanlэрэ : address@hidden
Kьltьr ve Turizm Bakanlэрэ : address@hidden
Kьltьr Varlэklarэ ve Mьzeler Genel Mьdьrlьрь : address@hidden
Genelkurmay Baюkanlэрэ : address@hidden
Tьrk Tarih Kurumu : address@hidden

Kampanyamэza, baюta siz olmak ьzere 
arkadaюlarэnэza sitelere цnerebilir ve sesimizi зoрaltabilirsiniz.

 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]