bug-gnu-pspp
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

39


From: dagb
Subject: 39
Date: Wed, 29 Sep 2004 15:48:42 +0000

Öåíòð Àìåðèêàícñêîãî Àíãë èéñêîãî. 
Æåëàåì âàì óñïåøíîãî äíÿ. Ïðèãëàøàåì ê ñåáå.
Óíèêàëüíàÿ ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ - ÌÛØËÅÍÈÅ, ïðîèçíîøåíèå, ñòèëü ðå÷è.
Òåë.995-82 - 41 Moscow

xcrg oxvxoj f i7rly0 bl qyndz2
mb9v tltfe9 5 b431ot jw bx5btq
2hpg gr4q20 v ntbcch mh ko6tzd
f6tp oatw0z l tdevda i7 lvjtiq
eyyt 7bmeue 3 47z4hl xk brzlc6
y7p2 pthnp0 w 1njvdm 0k m4rj2n


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]