bug-m4
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Индустрия рекламы.


From: Anton
Subject: Индустрия рекламы.
Date: Wed, 22 Oct 2003 12:59:30 -0400

E-Mail =?KOI8-R?Q?=D2=C1=D3=D3=D9=CC=CB=C9.?=
X-Mailer: CommuniGate Pro Web Mailer v.4.0.2
Date: Wed, 22 Oct 2003 17:36:01 +0400
Message-ID: <address@hidden>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="KOI8-R"; format="flowed"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

E-Mail ÒÁÓÓÙÌËÉ.
çÁÒÁÎÔÉÑ ËÁÞÅÓÔ×Á.
ïÐÌÁÔÁ ÞÅÒÅÚ ËÕÒØÅÒÁ (ÐÏ íÏÓË×Å ×ÙÅÚÄ ÂÅÓÐÌÁÔÎÏ).

óÐÅÃÉÁÌØÎÏÅ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÅ, ÎÁÞÎÉÔÅ Ó ÍÁÌÏÇÏ.
100.000 ÁÄÒÅÓÏ× ÚÁ 1500p. (ÎÁ ×ÙÂÏÒ ÀÒ. ÉÌÉ ÆÉÚ. ÌÉÃÁ)

àÒÉÄÉÞÅÓËÉÅ ÌÉÃÁ òÏÓÓÉÉ - 400.000 ÁÄÒÅÓÏ× ÚÁ 3300p.
æÉÚÉÞÅÓËÉÅ ÌÉÃÁ íÏÓË×Ù - 550.000 ÁÄÒÅÓÏ× ÚÁ 4500p.

îÁËÏÐÉÔÅÌØÎÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÓËÉÄÏË.
÷ÙÂÏÒËÁ ÃÅÌÅ×ÏÊ ÁÕÄÉÔÏÒÉÉ.

ÔÅÌ. 409-9551 Ó 10:00 ÄÏ 18:00.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]