dev-serveez
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dev-serveez] §â´¤§Aªº¤H¥Í¡C


From: hanmau2
Subject: [dev-serveez] §â´¤§Aªº¤H¥Í¡C
Date: 26 Dec 2002 08:57:08 +0800     
 

address@hidden@­Ó¯«¥P¡A³o­Ó¯«¥P§i¶D¥L»¡¡A ¦³¤j¨Æ­nµo¥Í¦b¥L¨­¤W¤F¡A¥L¦³¾÷·|±o¨ì«Ü¤jªº°]´I¡A ¦bªÀ·|address@hidden address@hidden address@hidden ·í¥L¤W¤F¦è¤Ñ¡A¥L¤S¬Ý¨ì¤F¨º­Ó¯«¥P¡A ¥L¹ï¯«¥P»¡¡G¡u§A»¡¹L­nµ¹§Ú°]´I¡A «Ü°ªªºªÀ·|address@hidden ¯«¥P¦^µª¥L¡G¡u§Ú¨S»¡¹L¨ººØ¸Ü¡E§Ú¥u©Ó¿Õ¹L­nµ¹§A¾÷·|±o¨ì°]´I¡A address@hidden|address@hidden ³o­Ó¤H°g´b¤F¡A¥L»¡¡G¡u§Ú¤£©ú¥Õ§Aªº·N«ä¡E¡v address@hidden@­Ó¦nÂI¤l¡A ¥i¬O§A¨S¦³¦æ°Ê¡A¦]¬°§A©È¥¢±Ñ¦Ó¤£´±¥h¹Á¸Õ¡E¡v ³o­Ó¤HÂIÂIÀY¡E address@hidden address@hidden address@hidden ¦n´X¤d¤H³Q§x¦b­Ë¶òªº©Ð¤l¸Ì¡A§A¦³¾÷·|address@hidden ¥i¬O§A«o©È¤p°½·|¶X§A¤£¦b®aªº®É­Ô¡A¨ì§A®a¸Ì¥h¥´§T¡A°½ªF¦è¡A address@hidden ³o­Ó¤H¤£¦n·N«ä¦aÂIÂIÀY¡E ¯«¥P»¡¡G¡u¨º¬O§Aªº¦n¾÷·|address@hidden ¦Ó¨º­Ó¾÷ºc¥i¥H¨Ï§A¦b«°¸Ì±o¨ì¦h¤jªº´Lºa©MºaÄ£°Ú¡I address@hidden address@hidden ¤§«á¤]¨S¦³¦A¸I¨ì¹L¹³¦o³o»ò¦nªº¤k¤H¡E ¥i¬O§A·Q¦o¤£¥i¯à·|³ßÅw§A¡A§ó¤£¥i¯à·|µªÀ³¸ò§Aµ²±B¡A §A¦]¬°®`©È³Q©Úµ´¡A´NÅý¦o±q§A¨­®Ç·È¨«¤F¡E¡v ³o­Ó¤H¤SÂIÂIÀY¡A¥i¬O³o¦¸¥L¬y¤U¤F²´²\¡E ¤Ñ¨Ï»¡¡G¡u§ÚªºªB¤Í°Ú¡I´N¬O¦o¡I¦o¥»¨ÓÀ³¬O§Aªº©d¤l¡A§A­Ì·|¦³¦n´X­Óº}«Gªº¤p«Ä¡A address@hidden|¦³³\³\¦h¦hªº§Ö¼Ö¡E¡v §Ú­Ì¨C¤Ñ¨­Ãä³£·|³ò¶µÛ«Ü¦hªº¾÷·|¡A¥]¬A·Rªº¾÷·|¡E address@hidden|´N·È¨«¤F¡E §Ú­Ì¦]¬°®`©È³Q©Úµ´¦Ó¤£´±¸ò¤H­Ì±µÄ²¡F §Ú­Ì¦]¬°®`©È³Q¼J¯º¦Ó¤£´±¸ò¤H­Ì·¾³q±¡·P¡F address@hidden ¨º´N¬O¡u§Ú­ÌÁÙ¬¡µÛ¡E§Ú­Ì¥i¥H±q²{¦b°_§ì¦í¨º¨Ç¾÷·|¡A §Ú­Ì¥i¥H¶}©l¥h³Ð³y§Ú­Ì¦Û¤vªº¾÷·|¡E¡v

ªá±z¤Q¤ÀÄÁ¤F¸Ñ¡A½ÐÂI¦¹³B

 

 


     
       


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]