dev-serveez
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dev-serveez] ארגון הורים ארצי - מאבק ציבורי


From: mail
Subject: [dev-serveez] ארגון הורים ארצי - מאבק ציבורי
Date: 02 Feb 2007 02:40:30 +0200

 ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראל  

 

אל ציבור הורי התלמידים בישראל ואל כלל הציבור:

●  מקבלי ההחלטות בישראל מציבים את החינוך בתחתית סולם העדיפויות.

●  ממשלת ישראל, מתחמקת מאחריות לחינוך ילדינו, המשאב החשוב ביותר של המדינה, עליו מושתת בטחונה האמיתי.  

אנו קוראים לכם להתפקד ולהצטרף למאבק
נגד הפגיעה המתמשכת בחינוך, במעמד ההורים ובזכויותיהם.

להצטרפות,
נא שלחו הודעה ריקה, או כתבו לנו לכתובת:  address@hidden   (לחץ על הכתובת)
אנו נחזור אליכם לקבלת פרטים נוספים

הארגון דורש הפעלת תכנית חרום, במרכזה:

- השקעה מאסיבית בחינוך לסגירת פערים.

- הקטנת מספר התלמידים בכיתות.

- ביטולם של תשלומי ההורים עפ"י מסקנות וועדת לנגרמן

- הפעלת הזנה כוללת במימון ממשלתי והשתתפות פרוגרסיבית של ההורים.

- יישום תכנית "תמורה לישראל", תכנית שנוסתה בהצלחה והוכיחה את עצמה.

- למקצע את תפקיד ההוראה כדי להבטיח את המחנכים הטובים ביותר.

- שיטת תגמול המעודדת את המורה למצוינות ופיקוח על עמידה ביעדים.

- נטילת אחריות בנושא בטיחות במוסדות החינוך

- שקיפות מלאה בנוגע לקרן המלגות לתלמידים נזקקים וכספי הורים.

 

רק בכוחות משותפים ומאורגנים נוכל להכתיב את סדר היום הלאומי.

במידה ואתם מבקשים להסיר את כתובתכם מרשימת התפוצה שלנו
נא שלחו הודעה ריקה לכתובת הבאה:    address@hidden 


www.irgun-horim.org

ת.ד. 53441 תל -אביב מיקוד 61533

טל. 03-5114446   פקס: 057-7978589   דואר אלקטרוני: address@hidden

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]