fenfire-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ff-cvs] fenfire/docs/official oske-2004.txt


From: Tuomas J. Lukka
Subject: [ff-cvs] fenfire/docs/official oske-2004.txt
Date: Sat, 04 Oct 2003 08:01:25 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/fenfire
Module name:  fenfire
Branch:     
Changes by:   Tuomas J. Lukka <address@hidden>    03/10/04 08:01:25

Modified files:
    docs/official : oske-2004.txt 

Log message:
    Arch sync

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/fenfire/fenfire/docs/official/oske-2004.txt.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

Patches:
Index: fenfire/docs/official/oske-2004.txt
diff -u fenfire/docs/official/oske-2004.txt:1.1 
fenfire/docs/official/oske-2004.txt:1.2
--- fenfire/docs/official/oske-2004.txt:1.1   Mon Sep 29 10:49:22 2003
+++ fenfire/docs/official/oske-2004.txt Sat Oct 4 08:01:25 2003
@@ -1,55 +1,286 @@
-Fenfire: OSKE 2004
-------------------
+======================
+FENFIREN SOVELLUTUKSET
+======================
+ 
+Osaamiskeskushankkeen luonne
+----------------------------
+
+.. Koulutusprojektit, toimintaympäristön kehittäminen, selvitykset,
+  suuremman projektikokonaisuuden valmistelu, yritysryhmäprojektit.
+
+Fenfire-teknologioista osa alkaa olla kypsää siirrettäväksi 
+yritysten käyttöön tosielämässä.
+
+Tässä hankkeessa on tarkoitus
+kehittää toimintaympäristöä yhteistyötä varten
+ja etsiä yritysyhteistyökumppaneita sekä verkostoitua Jyväskylän seudulla
+suurempaa sisällönhallintaprojektia varten.
+
+
+Lähtökohta
+----------
+
+Tavoitealueet
+"""""""""""""
+
+Hanke liittyy vahvimmin seuraaviin osaamiskeskuksen tavoitealueisiin: 
+
+Tutkimus- ja yritystoiminnan yhteistyön edistäminen, ja yritysten 
toimintaedellytysten parantaminen
+  Tässä projektissa tarkoituksena on nimenomaan etsiä sopivia yrityksiä
+  kokeilemaan teknologiaamme käytännössä, ja saada aikaan selkeää
+  vuorovaikutusta. Kohdeyrityksinä olisivat esimerkiksi lehtien
+  toimitukset ja muut, paljon dokumentteja käsittelevät tahot.
+
+Mahdollinen uuden liiketoiminnan käynnistyminen
+  Kiinnostus akateemisissa piireissä FenPDF-prototyyppiämme kohtaan
+  on saanut meidät uskomaan teknologiamme mahdollisuuksiin, ja 
+  osaamisen kaupallistaminen myös oman yritystoiminnan kanssa
+  on yksi mahdollisuus jota selvitämme.
+
+Strategisten tutkimusalueiden vahvistaminen 
+  Fenfire-projekti on ollut käynnissä Jyväskylän alueella jo 4 vuotta
+  (ensin nimellä GZigZag, sittemmin Gzz ja nyt, lopullisena nimenä
+  keväästä -03 alkaen Fenfire). Fenfire-projektissa on tehty useita
+  teknologisia innovaatioita jotka parantavat tietokoneiden käytettävyyttä.
+  Osa innovaatioista on jo kypsiä kaupalliseenkin soveltamiseen, kun taas
+  osa vaatii vielä lisätutkimusta.
+
+Agora
+"""""
+
+Hankkeen toteuttamisedellytykset ovat monitieteisessä Agora Centerissä
+poikkeuksellisen hyvät:
+Jyväskylän yliopiston Agora on eri alojen toimijoita kokoava verkosto
+sekä poikkitieteellinen tutkimusympäristö, jossa tutkimus, opetus ja
+yritykset toimivat yhdessä. Agoran yritystoimintaa, tutkimusta ja
+koulutusta yhdistävä toiminta-ympäristö on ainutlaatuinen koko
+maailmassa.
+
+Agora Center on ihmislähtöisen tieto- ja viestintäteknologian sekä
+poikkitieteellisen, ihmisen kehitystä ja oppimista koskevan
+huippututkimuksen keskus Jyväskylän yliopistossa.
+
+Agora Centerissä kootaan kansainvälisesti verkottuneen tutkimustyön
+tulokset ja voimavarat uusien innovatiivisten, aidosti ihmislähtöisten
+tuotekonseptien ja toimintamallien kehittämisen tueksi. Agora Center
+toimii poikkitieteellisellä alueella, joissa tutkimusongelmien ja
+kehittämistehtävien mielekäs asettaminen ja ratkaiseminen edellyttävät
+usean eri tieteenalan tietopohjaa. Niin tutkimus- kuin
+kehityshankkeetkin toteutetaan yhteistyöhankkeina yliopiston eri
+tieteenalojen, elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja muiden
+toimijoiden kanssa. Monitieteiset hankkeet kokoavat huipputasoisen,
+kansainvälisesti verkottuneen tutkimustyön tuloksia ja voimavaroja
+uusien innovatiivisten tuotekonseptien ja toimintamallien kehittämisen
+tueksi. Visionääristä, uutta luovaa toimintaympäristöä pyritään
+edelleen kehittämään panostamalla monipuoliseen yhteistyöhön,
+kansainvälisyyteen, tutkijoiden monitieteiseen koulutukseen sekä
+rahoituksen etsimiseen huomioiden toisaalta uudet nousevat alueet,
+toisaalta pitkäjänteisen tutkimustyön vaatimukset.
+
+Keskeistä Agora Centerin tutkimustyössä on, että tutkimusprosessi
+perustuu laajan partneriverkoston kanssa käytävään vuoropuheluun,
+jossa saadaan palautetta tutkimuksesta ja sen sovellettavuudesta, ja
+jossa toisaalta nousee eri tahojen kannalta merkittäviä
+kysymyksenasetteluja tutkimuksen kohteeksi. Tavoitteena on aktiivinen
+osallistuminen tulevaisuuden tietoyhteiskunnan
+kehittämiseen. Painopisteenä on ihminen tulevaisuuden
+tietoyhteiskunnassa.
+
+Taustaa Fenfirestä
+""""""""""""""""""
+
+.. Jatka sitten tarkemmalla selvityksellä nimenomaan teidän spesifillä 
aiheella,
+  eli seuraava ohjeen asia, jossa kannattaa korostaa kansainvälistä 
tilannetta ja
+  yhteyksiä:
+  Tutkimuksen/teknologian tämänhetkinen tilanne ja taso projektin aihealueella
+  hakijan osalta, kotimaassa ja kansainvälisesti. Selvitys suoritetuista
+  esitutkimuksista.
+
+Fenfire-projekti alkoi vuonna 1999 tavoitteenaan toteuttaa Ted Nelsonin
+mielenkiintoisia, mainstream-tietotekniikassa käyttämättä jääneitä ideoita
+modernissa ympäristössä. Näistä tärkeimpänä tämän projektin yhteydessä
+mainittakoon Xanaloginen media, eli "referential fluid media". 
+Tässä mediatyypissä oleellisinta on, että normaaleilla "leikkaa-liimaa"
+operaatiolla siirretty/kopioitu osa *muistaa* alkuperänsä; 
+asiat pysyvät kytkeytyneinä ja on helppo hakea, "missä muualla tätä tekstiä
+on". Lisäksi eri versioiden vertailu vierekkäin on helppoa, koska
+voidaan heti nähdä mitkä kohdat tekstistä on siirretty minnekin.
+Näemme nämä ominaisuudet äärimmäisen hyödyllisinä esim. lehtien
+toimituksille, joissa joudutaan käsittelemään suuria määriä informaatiota,
+jota usein myös joudutaan kopioimaan (esim. taustatietoja uusiin 
artikkeleihin).
+Xanaloginen media muodostaa tiedosta *rakenteen* ilman, että käyttäjän
+vaaditaan itse tekevän ristiviittauksia.
+
+Asia on kansainvälisesti relevantti; Nelsonin työn soveltamista tutkitaan 
+myös esim. Sunless Sea -projektissa (http://www.sunless-sea.net), mutta
+meillä on kaksi oleellista asiaan liittyvää innovaatiota jotka auttavat 
tosisovelluksissa
+huomattavasti:
 
-Fenfire-teknologia alkaa olla kypsää tosisovelluksiin: FenPDF-prototyyppi
-on tutkimusryhmämme sisäisessä käytössä akateemisen kirjallisuuden 
ymmärtämiseen.
-Tärkeimpiä/kypsimpiä teknologioita sovellettaviksi:
-
-- kevyt transkludoitava teksti / muu data: huomattavasti aikaisempia helpommin
+- kevyt, hajautettu transkludoitava teksti / muu data: huomattavasti 
aikaisempia helpommin
  muihin ohjelmistoihin integroitavissa oleva malli, joka kuitenkin sallii
- suuren osan Xanalogisen referentiaalisen median hyödyistä:
-
-  - transkluusio: leikkaa-liimaa, mutta kopioitu osa *muistaa* alkuperänsä.
-   Asiat pysyvät kytkeytyneinä. Helppo hakea "missä muualla tätä tekstiä 
on".
-
-  - tekstin eri versioiden välisten erojen ymmärtäminen ja muokkaus.
+ suuren osan Xanalogisen referentiaalisen median hyödyistä. Vältämme
+ keskusservereiden käytön sekä 
 
-- transkludoitavat PDF-tiedostot
+- transkludoitavat PDF-tiedostot: voidaan kopioida palanen PDF-dokumentista 
johonkin kontekstiin
+ ja kopiointi synnyttää kaksisuuntaisen, kestävän linkin. Helppo rakentaa
+ esim. kirjallisuusviitteistä tavaraa.
 
-  - sama asia: voidaan kopioida palanen PDF-dokumentista johonkin kontekstiin
-   ja kopiointi synnyttää kaksisuuntaisen, kestävän linkin. Helppo rakentaa
-   esim. kirjallisuusviitteistä tavaraa.
 
-- uniikit taustatekstuurit
+Ryhmämme on tehnyt myös muita omia innovaatioita asiaan liittyen, mm:
 
-  - monipuolisesti linkattujen dokumenttien selailu helpottuu kun 
dokumenttien
-   taustatekstuurit antavat käyttäjälle huomaamattomia vihjeitä hänen 
paikastaan
-   (tämä on havaittu FenPDF:n käytössä *ERITTÄIN* hyödylliseksi)
+- uniikit taustatekstuurit: monipuolisesti linkattujen dokumenttien 
+ selailu helpottuu kun dokumenttien
+ taustatekstuurit antavat käyttäjälle huomaamattomia vihjeitä hänen paikastaan
+ (tämä on havaittu FenPDF:n käytössä *ERITTÄIN* hyödylliseksi)
 
-- FenPDF -käyttöliittymä
-
-  - yksinkertainen käyttöliittymä tiedon spatiaaliseen ja strukturaaliseen
-   organisointiin
+- FenPDF -käyttöliittymä: yksinkertainen käyttöliittymä tiedon spatiaaliseen 
+ ja strukturaaliseen organisointiin. Dokumenttiin / tasoon liittyvät muut 
dokumentit *kelluvat*
+ näytön laidoilla, josta ne voi helposti poimia keskelle näyttöä; paluu
+ edelliseen paikkaan on vaivatonta.
 
 - lisäksi tiedon varastointiin liittyviä pysyvyysasioita: Storm jne
 
-Seuraavia oleellisia asioita on selvittää, miten teknologiat saataisiin
-hyödyttämään yrityksiä. Haasteita tässä asiassa on:
 
-- Monoliittiset kaupalliset tuotteet joihin uusia ideoita on vaikea
- integroida, esim. Microsoft Office
+Yllä kuvatut Fenfire-teknologiat alkavat nyt olla kypsiä tosimaailman 
sovelluksiin: 
+FenPDF-prototyyppi
+on tutkimusryhmämme sisäisessä käytössä akateemisen kirjallisuuden 
ymmärtämiseen,
+ja on käytössä havaittu erittäin toimivaksi. Olemme julkaisseet tutkimuksista 
ACM:n
+hypertekstikonferenssissa ja IEEE:n Information Visualization -konferenssissa.
 
-- Oikeiden kontaktien löytäminen
 
-- Yritysten tarpeiden ymmärtäminen 
 
-Potentiaalisia tapoja yrittää lähestyä ongelmaa on useita:
+Tavoite
+-------
+
+.. Tulos, johon projektissa pyritään (tuote, menetelmä, malli,
+  ohjelma, prototyyppi tms. ja sen ominaisuudet). Projektin tekniset
+  tavoitteet ja niihin liittyvät uudet teknologiset mahdollisuudet ja
+  ratkaisut sekä syntyvä kilpailuetu. Kuvausta voi selventää
+  piirroksilla ja kaavioilla. Mitä on valmiina projektin päätyttyä ja
+  miten edetään sen jälkeen?
+
+Se, että FenPDF-prototyyppi on nyt ryhmämme sisäisessä todellisessa käytössä
+(ja useat muut tutkijat ovat osoittaneet huomattavaa kiinnostusta sen
+käyttöönottoon omassa työssään), on saanut meidät huomaamaan, että 
+tutkimusprojektimme on tulossa selkeästi uuteen vaiheeseen: on aika
+aloittaa soveltaminen käytäntöön, yritysten tarpeisiin. 
+
+Ei ole alkuunkaan selvää,
+mitkä osat todellisuudessa otettaisiin ensimmäiseksi tosikäyttöön; 
+tässä hankkeessa kyse on selvityksestä jossa koitamme tutustua
+relevanttien alojen yrityksiin ja selvittää mahdollisuuksia testata ja ottaa
+käyttöön teknologioitamme. Tämän lisäksi selvitämme alalla olevia muita 
ohjelmistoja
+mahdollisuuksia teknologioidemme integrointiin niihen tai kilpailukykyä niitä 
vastaan.
+
+Lisäksi tavoitteena on edelleen kehittää Fenfire-teknologian vielä 
kypsymättömiä
+osia soveltuvammiksi tosimaailmaan.
+
+Toimenpiteet
+------------
+
+.. Kehitystyön eri vaiheet ja tehtävät.
+
+Ensimmäinen toimenpide on yrittää saada teknologioistamme aikaan hyvin selkeä
+kuvaus käytettäväksi yritysesittelyissä. 
+
+Seuraava toimenpide on ilman muuta Jyväskylän seudun 
sisällönhallintateknologiaa
+käyttävien yritysten löytäminen ja suhteiden luominen. Tavoitteena on saada
+selkeä kuva ja tuottaa sisäinen selvitys teknologioittemme mahdollisista 
hyödyntäjistä,
+heidän nykyisistä järjestelmistään ja käyttötavoista sekä toiveista.
+
+Potentiaalisia tapoja yrittää saadan teknologiamme käyttöön on useita, ja 
tarkoituksena
+on sekä arvioida, mikä näistä (tai muista, esiin tulevista vaihtoehdoista) 
olisi
+järkevin, että aloittaa jokin näistä jo ensi vuoden aikana:
 
 - Fenfire-teknologioiden integrointi OpenOfficeen, joka on vapaa Microsoft 
Officen
  korvaava ohjelmistopaketti, tai johonkin muuhun vastaavaan valmiiseen
  työkaluun - tämä loisi yrityksille *ilmaisen* ohjelmistokokonaisuuden
 
-- Sopivien malliyritysten löytäminen ja sisällönhallintajärjestelmien 
- käytön analysointi
+- Integrointi teknologiamme yrityksissä jo oleviin
+ ratkaisuihin
+
+- Teknologioidemme tarjoaminen yritysten sisällönhallintaratkaisujen
+ valmistajille
+
+- Kokonaisratkaisun kehittäminen jollekin yritykselle; tämä olisi edellisiä
+ huomattavasti suurempi projekti, joka todennäköisesti vaatisi uuden 
+ yrityksen perustamisen tai alan yhteistyökumppanin etsinnän
+
+
+Aikataulu
+---------
+
+.. Projektin eri vaiheiden suoritusajankohdat ja järjestys aikajanojen
+  tai toimintaverkon muotoon laadittuna.
+
+Tarkkaa aikataulua on vaikea luoda juuri projektin vaatiman joustavuuden
+takia: kaikki riippuu yritysyhteistyöstä. Alustavasti voidaan sanoa seuraavat:
+
+Touko-kesäkuu 2004: Selkeä kuvaus yritysesittelyjä varten; 
+tuotosten hiominen sopivaan muotoon.
+
+Lokakuu 2004: Sisäinen selvitys mahdollisista hyödyntäjistä. 
+
+Projektin resurssointi
+----------------------
+
+.. Vastuullisen projektipäällikön nimi, koulutus ja asema
+  yrityksessä. Projektiryhmän avainhenkilöt ja tehtävien
+  vastuunjako. Selvitys yhteistyöstä muiden yritysten,
+  tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.
+
+Projektipäällikkönä toimii FT Tuomas Lukka, joka on tällä hetkellä
+erikoistutkijana Agora Centerissä. Projektin avainhenkilöt ovat Benjamin 
Fallenstein
+(Saksasta vieraileva tutkijamme), Janne Kujala ja Tuukka Hastrup.
+
+Fenfire-projekti tekee yhteistyötä Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden
+kanssa, esim. sikäläinen tutkija, Toni Alatalo, on ottanut FenPDF-prototyypin
+kokeiluun.
+
+.. Hyödyntämissuunnitelma
+  ----------------------
+
+.. Kuvataan projektin tulosten hyödyntäminen uuden liiketoiminnan
+  kehittämisessä, uusien yritysten käynnistämisessä jne.
+
+.. Tämän projektin tarkoituksena on kartoittaa osaamisemme ja teknologioittemme
+  hyödyntämismahdollisuuksia todellisen
+
+Riskit
+------
+
+.. Projektin potentiaaliset ongelmat ja riskit. 
+
+
+.. Myös Riskit -kohta kannattaa miettiä, koska rahoittaja on siihen
+  eksplisiittisesti ohjannut.
+  Mutta EI luetella vain riskejä, vaan myös miten niihin on ennalta 
varauduttu.
+  Tästä ehkä voisi puhua silloin kahdelta lisää.
+
+Projektissa suurimmat riskit ovat:
+
+- Organisaatioissa yleisesti käytössä olevat monoliittiset kaupalliset 
+ tuotteet, joihin uusia ideoita on vaikea
+ integroida, esim. Microsoft Office
+
+  - suurin riski, koska teknologiamme on odottamatonta ja saattaa
+   vaatia isojakin muutoksia.
+
+  - tällaisissa tapauksissa vaihtoehtoja on kolme: 1) yrittää
+   tarjota teknologiaamme tuotteen valmistajalle, 2) tehdä
+   kilpaileva tuote, tai 3) yrittää kiertää ongelma ("kludge").
+
+- Teknologian saaminen ymmärrettävään muotoon
+
+  - Teknologiamme (sekä Nelsonin että itse kehittämämme) ovat varsin
+   kaukana valtavirrasta joten saattaa olla vaikeaa saada yritysten
+   edustajia ymmärtämään niistä saatavia etuja. Tämän takia
+   projektisuunnitelmassa on huomattavassa osassa tuotosten
+   hiominen ja sopivien esitysten tekeminen teknologioista.
+
+- Oikeiden kontaktien löytäminen
+
+
+
 
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]