linphone-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Linphone-users] How to start video call using command line?


From: Peio Rigaux
Subject: Re: [Linphone-users] How to start video call using command line?
Date: Tue, 30 Jun 2020 16:44:22 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.9.0

Hello.

To initiate calls with video, you can add the following parameter to the [video] section of your linphonerc file :

automatically_initiate=1

Reminder: linphonerc file is located in %LOCALAPPDATA%/linphone (you can even enter it in the file explorer, it should work)


Regards

Peio Rigaux
Junior Software Engineer
Belledonne Communications, the company behind Linphone
Linphone.org

Le 30/06/2020 à 13:46, Paweł Bliźniuk a écrit :
Hello.
I try to make video call using command line on Windows and Linphone Desktop.

I have only audio call, when I using command:
linphone.exe "call sip-address=sip:sip_client@sip_server"

How to start call with video?

Regards
Pawel

Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki zawierają informacje o poufnym charakterze i są chronione przed ujawnieniem, podobnie jak wszelkie informacje przekazywane przez Klientów firmie Keratronik drogą elektroniczną. Jeśli nie godzą się Państwo na korzystanie w kontakcie z firmą Keratronik z komunikacji drogą elektroniczną, prosimy o skorzystanie z innych środków łączności. Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla jej odbiorcy, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. W przypadku omyłkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej i wszelkich załączników ze swojego systemu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy wiadomość lub jej załącznik zawiera dane osobowe, do zasad ich przetwarzania znajdują zastosowanie przepisy RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


_______________________________________________
Linphone-users mailing list
Linphone-users@nongnu.org
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-users

Attachment: 0x99D28356FED78143.asc
Description: application/pgp-keys

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]