web-trans-coord-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Web-trans] Konferencja dla address@hidden


From: Konferencja
Subject: [Web-trans] Konferencja dla address@hidden
Date: Sat, 13 Nov 2004 22:41:18 GMT

    Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Konsultingowe "ICIC", Kijów, 
Ukraina.

                 Serdecznie zaprasza na
>       X Międzynarodową polsko - ukraińsko - rosyjską konferencję
                     na temat
       "Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki ukraińskiej w 2005 roku
  Bariery w dostępie do rynku ukraińskiego i perspektywy współpracy 
gospodarczej
Sposoby prowadzenia biznesu z lokalnymi firmami i bezpieczne inwestowania na 
Ukrainie
            dla firm z Polski, Słowacji, Czech, Rosji."

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej będzie niosło dla Ukrainy tylko pozytywne
skutki zarówno w krótko- jak i długoterminowej perspektywie, oświadczył 27 
stycznia
br. na konferencji prasowej w Kijowie Ambasador RP Marek Ziółkowski.
Unia nie stanie murem między Polską a Ukrainą.......
cytat autora strony o Lwowie o mieście polsko-ukraińskim: "Przyjechałem, 
zobaczyłem,
pokochałem... LWOW"

            18 - 19 grudnia 2004 r, Lwów, Hotel "Sputnik"
                 (zakwaterowanie od 17 grudnia)

Program konferencji skierowany jest do: *właścicieli i dyrektorów firm i 
przedstawicielstw,
instytucji i organizacji* przedstawiciele małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw,*
kadry zarządzającej, * kierowników działów zbytu, * specjalistów w zakresie 
marketingu i
handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem 
przedstawicielstwa,
przedsiębiorstwa, spółki, filii.
Konferencja prowadzona będzie w języki rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na 
język polski.

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds współpracy z zagranicą 
Centrum "ICIC"
- znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego.

_________________________________________________________________________________________
Referenci konferencji: Przedstawiciel Urządu Celnego Ukrainy, specjalista z 
Ministerstwa
Gospodarki Ukrainy, prawnik, przedstawicieli Banku Polskiego, eksperci "ICIC"

1.Dyskusja o wpływie poszerzenia Unii Europejskiej na polsko-ukraińską wymianę 
handlową.
2.Czy warunki gospodarcze, polityczne, społeczne sprzyjają polsko-ukraińskiej 
współpracy
 na dzień dzisiejszy?
3.Specyfika rynku ukraińskiego . Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
4.Prawo na Ukrainie - podstawa każdej działalności. Ulgi dla Inwestorów 
zagranicznych.
5.Metody efektywnej sprzedaży. Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych.
 Zakładanie przedstawicielstw zagranicznych podmiotów gospodarczych. Nowy 
kodeks Handlowy.
6. Nowy Kodeks Cywilny i zastosowanie go przy prowadzeniu biznes działalności 
na Ukrainie.
 Podatki i opłaty ogólnokrajowe(płatności obowiązkowe)
7.Głowne etapy działalności gospodarczej z punktu widzenia przepisow prawnych.
 Obrot nieruchomościami - nowe perspektywy czy wejdzie od 1 stycznia 2005 roku 
Nowy Kodeks Ziemski?).
8. Prawo Celne - informacje dot. importu, eksportu oraz przepisów dotyczących 
tranzytu.
9.Kontrola celna i regulacje celne. Nowe przepisy wedlug Nowego Kodeksu 
Celnego w Ukrainie.
 *Dopuszczenie do obrotu.*Tranzyt. Procedura składu celnego.*Odprawa 
czasowa.Wywoz towaru.
 *Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji *Dyskusje z udziałem 
przedstawicieli firm ukraińskich
10.System bankowy na Ukrainie. Otwieranie rachunku bankowego dla firm z 
kapitałem zagranicznym.
 Tranzakcje bankowe.
11.Rozliczenia związane z operacjami eksportowo - importowymi.Transakcje 
międzynarodowe.
 Procedura formułowania międzynarodowych umów handlowych i sposoby ich 
zabiespieczenia.

>Cena za uczestnictwo w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna) : 1900, 
>- PLN

DOJAZD WłASNY

Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - 
odpowiednio 5 i 7% .
UWAGA ! Przy rejestracji dla uczestnictwa i opłatę faktury do 1 grudnia 2004 
roku przesługuje się zniżka 3%.
>W cenę wliczono:
*Pobyt w hotelu "Sputnik" - europejski standard (zakwaterowanie od 17 grudnia - 
wymeldowanie 20 grudnia.)
*Obsługa na konferencji*Informacje i konsultacje na konferencji*Usługi tłumacza 
na konferencji
- tlumaczenie wystąpień referentów*Śniadania, obiady i kolacje w restauracji 
hotelowej
*Poczęstunek pod czas przerwy*Uroczysty wieczór 18 grudnia *Zbiór materiałów 
na tematy omawiane
w czasie konferencji*CD (Kodeks celny, kontrola celna) *Wycieczka we Lwowie 19 
grudnia od 17.00 do 19.00.

> SPOSóB ZGłASZANIA UCZESTNICTWA:

- Telefonicznie pod nr - 0038 (067) 506-01-10  Wiktoria Swięcicka
- Tel\faks        0038 (044) 455-99-99

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie 
e-mail, nazwisko i
telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników.Po 
otrzymaniu zgłoszenia i
jego rejestracji organizator ukraiński wystawia i przesyła faxem fakturę za 
udział w konferencji,
którą uczestnicy powinni opłacić w całości do dnia 15 grudnia 2004 roku. 
Oryginał faktury, umowę
zostanie przekazany każdemu z uczestników w czasie rejestracji.

UWAGA!!! Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematami, które będą poruszane 
na konferencji
prosimy o wcześniejsze przesłanie ich do organizatorow faxem : 0038 (044) 
455-99-99 lub e-mail:
mailto:address@hidden

P.S. W 2003-2004 roku na konferencjach i biznes spotkaniach organizowanych 
przez "ICIC" wzięli
udział ponad 250 firm z Polski ("Leszek i Agata" Skład Celny "Oskar"; 
Zrzeszenie Międzynarodowych
Przewozników Drogowych w Polsce; "Solvadis Polska Sp z o.o."; "Paulmann: 
Oświetlenie Sp. z o.o";
"VIGO SL Sp. z o.o."; "POL-MIED TRANS Sp. z o.o."; "Przediębiorstwo Usługowo 
Handlowe "VOYTEX" ";
"HENKEL POLSKA S.A."; "C.HARTWIG WARSZAWA S.A." Przedstawicieli "Monitor Prawa 
Celnego" itd.)
i ponad 5000 firm z Ukrainy.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                      00 
38 (044) 455-99-99

 KWESTIONARIUSZ ZGłOSZENIOWY
 Niniejszym, zgłaszam udział w Międzynarodowej konferencji lub w spotkaniu na 
temat:
                        W dniach _____________________ 
2004 roku
 Imię i 
nazwisko............................................................................
 Stanowiska 
................................................................................

 
Telefon/FAX................................................................................
 e-mail 
....................................................................................

 Nazwa 
firmy................................................................................
 NIP 
.......................................................................................

 Kod i nazwa 
miejscowości...................................................................
 Ulica 
.....................................................................................

 Rodzaj działalności 
firmy..................................................................

 
...........................................................................................

 ...........................................
 data, miejscowość                             
pieczątka i podpis

 ........................................................
                             Prezes/Dyrektor

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

USUNIęCIA ADRESU Z BAZY: mailto:address@hidden@gnu.org
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]