wesnoth-wiki-changes
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation


From: wiki
Subject: [Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation
Date: Sun, 5 Dec 2004 18:24 +0100

UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041113 
Firefox/1.0
IP: 81.21.203.33
URI: http://wesnoth.slack.it/?PolishTranslation
 - - - - -
Index: PolishTranslation
===================================================================
RCS file: /home/wesnoth/cvsroot/wikiroot/PolishTranslation,v
retrieving revision 1.22
diff -u -r1.22 PolishTranslation
--- PolishTranslation   5 Dec 2004 16:45:55 -0000       1.22
+++ PolishTranslation   5 Dec 2004 17:24:40 -0000
@@ -99,5 +99,7 @@
 łuczników itp., nie ma żeńskich odpowiedników jeźdźców, ani męskich 
odpowiedników jednostek magicznych.
 Jutro wpiszę uaktualnione nazwy.
 
+Ranger - łowca?
+
 Paweł Stradomski.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]