bug-gnu-pspp
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

PSPP-BUG: Re: [bug #29971] Implement SAVE TRANSLATE to CSV and tab-delim


From: Fredrik Clementz
Subject: PSPP-BUG: Re: [bug #29971] Implement SAVE TRANSLATE to CSV and tab-delimited formats
Date: Thu, 27 May 2010 22:52:23 +0200

Hi Ben,

In all honesty, not just CSV and Tab delimited but also Fixed ascii where you have "records" as in

/1
/2 etc.

Cheers,

Fredrik

On Thu, May 27, 2010 at 5:25 AM, Ben Pfaff <address@hidden> wrote:

URL:
 <http://savannah.gnu.org/bugs/?29971>

                Summary: Implement SAVE TRANSLATE to CSV and tab-delimited
formats
                Project: PSPP
           Submitted by: blp
           Submitted on: Wed May 26 20:25:05 2010
               Category: Syntax Parser
               Severity: 1 - Wishlist
                 Status: None
            Assigned to: None
            Open/Closed: Open
        Discussion Lock: Any
                Release: None
                 Effort: 0.00

   _______________________________________________________

Details:

Requested by Fredrik Clementz <address@hidden>
   _______________________________________________________

Reply to this item at:

 <http://savannah.gnu.org/bugs/?29971>

_______________________________________________
 Message sent via/by Savannah
 http://savannah.gnu.org/
--
Fredrik Clementz

Reflect AB
Bryggargatan 6a
111 21 Stockholm

Direkt: 08 - 412 26 94
Fax: 0708 - 27 79 37
Mobil: 0709 - 99 52 36

E-mail: address@hidden
Url: www.reflect.se

Om Reflect
Reflect är ett undersökningsföretag specialiserat på kvantitativa undersökningar. Med undersökningar som verktyg lär vi företag att förstå sina marknader, sin organisation och omvärld. Undersökningarna som genomförs tillsammans med Reflect avser fungera som en språngbräda inför framtiden. Vi levererar beslutsunderlag som snabbt skall kunna användas för att öka utväxlingen i företag och organisationer


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]