bug-gnu-pspp
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

PSPP-BUG: Re: [bug #29971] Implement SAVE TRANSLATE to CSV and tab-delim


From: Fredrik Clementz
Subject: PSPP-BUG: Re: [bug #29971] Implement SAVE TRANSLATE to CSV and tab-delimited formats
Date: Thu, 27 May 2010 22:58:43 +0200

When working tomorrow I'll get back with more examples on this (and stuff frmo other mails).

On Thu, May 27, 2010 at 10:55 PM, Ben Pfaff <address@hidden> wrote:
Fredrik Clementz <address@hidden> writes:

> In all honesty, not just CSV and Tab delimited but also Fixed ascii where you
> have "records" as in
>
> /1
> /2 etc.

From syntax, you can already do that with the PRINT command.
There is no GUI dialog box for it yet though.
--
Ben Pfaff
http://benpfaff.org--
Fredrik Clementz

Reflect AB
Bryggargatan 6a
111 21 Stockholm

Direkt: 08 - 412 26 94
Fax: 0708 - 27 79 37
Mobil: 0709 - 99 52 36

E-mail: address@hidden
Url: www.reflect.se

Om Reflect
Reflect är ett undersökningsföretag specialiserat på kvantitativa undersökningar. Med undersökningar som verktyg lär vi företag att förstå sina marknader, sin organisation och omvärld. Undersökningarna som genomförs tillsammans med Reflect avser fungera som en språngbräda inför framtiden. Vi levererar beslutsunderlag som snabbt skall kunna användas för att öka utväxlingen i företag och organisationer


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]