dev-serveez
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dev-serveez] www.bgtourportal.com - The Bulgarian Travel Portal


From: Simeon Krastev
Subject: [dev-serveez] www.bgtourportal.com - The Bulgarian Travel Portal
Date: Mon, 20 Feb 2006 14:57:38 +0200

The Bulgarian Travel Portal - www.bgtourportal.com

The ultimate Travel site for Bulgaria and East Europe. With us you can
receive information in real time and make online reservation for:
"    Air plain tickets - the very best search engine in Bulgaria
"    Bus tickets - 16 bus companies traveling from and to Bulgaria in Europe.
"    Ferry tickets - 6 of the most attractive ferry lines
"    Hotel accommodation worldwide - over 28000 hotels with special prices
"    Hotel accommodation in Bulgaria - about 150 checked hotels with
preferential prices for our customers
"    Rent a car- in 69 countries world wide with huge variation in car tipes.
"    Special packages for traveling all over the world selected from the best
Travel agents
"    Vacation Villas and apartments in Europe and Florida-more then 20 000
estates on very attractive prices on line.
"    Whether forecast for all big cities 

Allots of special surprises for registered users - give-away prices and
discounts for regular clients. If you do not want to receive newsletter
from us, please enter the site to unregistered. 

Áúëãàðñêèÿò òóðèñòè÷åñêè ïîðòàë - www.bgtourportal.com

Íàé-ãîëåìèÿ ñàéò çà òóðèçúì â Áúëãàðèÿ è â Èçòî÷íà Åâðîïà. Ïðè íàñ ìîæåòå
äà ïîëó÷èòå èíôîðìàöèÿ â ðåàëíî âðåìå è íàïðàâèòå îíëàéí ðåçåðâàöèÿ çà:
"    Ñàìîëåòíè áèëåòè - åäèíñòâåíàòà òúðñà÷êà â Áúëãàðèÿ
"    Àâòîáóñíè áèëåòè - 16 àâòîáóñíè êîìïàíèè ñ ëèíèè ìåæäó Áúëãàðèÿ è Åâðîïà
"    Ôåðèáîòíè áèëåòè - 6òå íàé-òúðñåíè ôåðèáîòíè êîìïàíèè
"    Õîòåëñêî íàñòàíÿâàíå ïî ñâåòà - íàä 30 000 õîòåëà íà ïðåôåðåíöèàëíè öåíè
"    Õîòåëñêî íàñòàíÿâàíå â Áúëãàðèÿ - íàä 150 õîòåëà â Áúëãàðèÿ ïðè 
ñïåöèàëíè
óñëîâèÿ
"    Àâòîìîáèëè ïîä íàåì - â 69 äúðæàâè ïî öåëèÿ ñâÿò ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò
àâòîìîáèëè è àâòîìîáèëíè êëàñîâå
"    Ïîäáðàíè ïàêåòíè ïî÷èâêè è åêñêóðçèè çà öåëèÿ ñâÿò îò íàé-äîáðèòå
òóðîïåðàòîðè
"    Âàêàíöèîííè âèëè è àïàðòàìåíòè çà öÿëà Åâðîïà è ùàòà Ôëîðèäà, ÑÀÙ - íà 
20
000 èìîòà íà èçêëþ÷èòåëíî àòðàêòèâíè öåíè - îíëàéí ðåçåðâàöèÿ
"    Ïðîãíîçà çà âðåìåòî çà íàé-ãîëåìèòå ãðàäîâå â ñâåòà çà óòðåøíèÿ äåí

Ìíîãî èçíåíàäè çà ðåãèñòðèðàíèòå ïîòðåáèòåëè - íàãðàäè âñåêè ìåñåö è
îòñòúïêè çà ðåäîâíè êëèåíòè.
Àêî íå æåëàåòå äà ïîëó÷àâàòå ïèñìà îò íàñ âëåçòå â ñàéòà è ñå îòïèøåòå.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]