web-trans-coord-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Web-trans] Sorunsuz Yaþamanýn Keyfi .. .


From: bilgi
Subject: [Web-trans] Sorunsuz Yaþamanýn Keyfi .. .
Date: Wed, 03 Nov 2004 07:39:54 -0500

Kutsan Danýþmanlýk Araþtýrma Takip ve Güvenlik Sistemleri Ltd.Þti. 

1- Þahýs, kiþiler ve þirketlerin adres tespitleri. 
Þüphelendiðiniz þahýs,kiþi,kiþiler veya etrafýnýzdaki rakip firmalarýn size 
karþý kullanacaklarý koz veya düþüncelerin araþtýrýlmasý. 
2- Mülk araþtýrmalarý. 
Karþý taraftan alacak hakkýna sahip olduðunuz taktirde izini kaybettirenlerin 
bulunmasý. 
3- Günlük birebir takipler, çekimler ve raporlarla bildirim. 
Þüphelendiðiniz konu, adres,kurum ve kiþiler üzerinde birebir takiplerde 
istediðiniz seçeneklerde (görüntü ses, fotoðraf, telefon v.s.) raporlar ve 
sunular. 
4- Kendinize özel güvenlik sistemleri. 
Ýstenilen biçimde, görüntüleme sistemleri, alarm sistemleri dilediðiniz 
standartlarda. 
5- Yakýn koruma. 
Araçlý veya araçsýz taþýma ruhsatlý uzakdoðu sporu tecrübesi. 
6- Patent araþtýrmalarý, delil tespiti. 
Firmanýzýn ismini kullanarak yasa dýþý faaliyet gösteren kurumlarýn takibe 
alýnarak tespit edilmesi. 
7- Dolandýrýcýlarýn Bulunmasý. 
Etrafýnýzda dolaþan veya siz ve yakýnlarýnýzýn her hangibir konudan dolandýran 
þahýslarýn kýsa zaman içerisinde bulunmasý. 
8- Kayýp kiþi, mülk ve adres tespitleri. 
Size yakýn kiþilerin kaybolmasý halinde, size ait olan mülk ve gereçlerin 
kaybolmasý - çalýnmasý halinde veya bulmak istediðiniz kurum veya þahýslarýn 
adresleri. 
9- Aldatma konularýnýn aydýnlatýlmasý. 
Eþiniz, müdürünüz, modelistiniz, ortaðýnýz, yakýn dostunuz ve akrabanýz 
v.b.gibi size yakýn olan þahýslardan þüpheleniyorsanýz size sunulan en sýcak, 
geniþ ve doðru raporlar 
Þirketimiz bu ve bunun gibi size problem olan bu ve bunun gibi konularda size 
yardýmcý olacaktýr Bize Ulaþýn size problem olan sorunlarýnýzý þirketimiz 
halletmekle sorumludur. 


 Çevrenizde kuyunuzu kazmaya çalýþanlara dikkat edin

Tel : 0 212 572 51 12 
0 212 543 56 59 
Gsm : 0 535 739 76 48
Adres : Zeytinlik mah. Halkçý Sk. Yavuz Ýþ Haný No:30 
Kat:3 D:69 Bakýrköy ÝST

www.kutsandanismanlik.com
address@hidden

BÝLÝYORMUSUNUZ ARTIK "SORUNUM VAR" DÝYEMÝYECEKSÝNÝZ 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]